blog post

RTI Proactive Disclosures Baisakh _Asar 2078

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको अद्यावधिक विवरण । सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : २०७८ बैशाख देखि असारसम्म । (तीन महिना)

Download Attachment