Our Mission And Vision

दृष्टि / ध्येय (Vision & Mission)

दृष्टि (Vision)

समता, शान्ती तथा स्व—शासित समाज र अधिकारको स्थापना तथा सूचना मैत्री स्थापना

ध्येय (Mission)

सवै प्रकारका अधिकारहरुको समायोजनका साथै समता, दिगो शान्तीको अवस्था, समुदायमा आधारित सम्पदाहरुको समुचित प्रयोग, रोजगारका अवसरहरुको पहिचान तथा निर्माणमा जोड, प्रकृतिक श्रोत तथा साधनहरुको समुचित परिचालनका साथ साथै समुदायको आफ्नै पहिचान दिनु तथा मानवीय मूल्य मान्यता र नागरिकहरुको हरेक स्थानमा सहभागिता, पहुचको अभिबृद्धि गरि सूचनाको विकास गरि सवै किसिमका अधिकारहरुको सम्वर्धन तथा संरक्षण गर्नु नै यस संस्थाको ध्येय रहेको छ ।